درخت بی بر

آن قصه شنیدید که در باغ یکی روز                                                                            از جور، تبر زار بنالید سپیدار

کز من نه دگر بیخ و بنی ماند و نه شاخی                                                                  از تیشه هیزم شکن و اره نجار

این با که توان گفت که در عین بلندی                                                                     دست قدرم کرد بناگاه نگونسار

گفتش تبر آهسته که جرم تو همین بس                                                         کاین موسم حاصل بود و نیست ترا بار

تا شام نیفتاد صدای تبر از گوش                                                                    شد توده در آن باغ، سحر هیمه بسیار

دهقان چو تنور خود ازین هیمه برافروخت                                                      بگریست سپیدار و چنین گفت دگر بار

آوج که شدم هیزم و آتشگر گیتی                                                                              اندام مرا سوخت زاتش اِدبار

هر شاخه ام افتاد در آخر به تنوری                                                           زین جامه نه یک پود بجا ماند و نه یک تار

چون ریشه من کنده شد از باغ و بخشکید                                                           در صفحه ایام، نه گل باد و نه گلزار

از سوختن خویش همی زارم و گریم                                                             آن را که بسوزند چون من گریه کند زار

کو دولت و فیروزی و آسایش و آرام                                                                  کو دعوی دیروزی و آن پایه و مقدار

خندید برو شعله که از دست که نالی                                                                    ناچیزی تو کرد بدینگونه ترا خوار

آن شاخ که سر بر کشد و میوه نیارد                                                                   فرجام بجز سوختنش نیست سزاوار

جز دانش و حکمت نبود میوه انسان                                                                 ای میوه فروش هنر، این دکه و بازار

از گفته ناکرده بیهوده چه حاصل                                                                   کردار نکو کن، که نه سودیست زگفتار

آسان گذرد گر شب و روز و مه و سالت                                                                 روز عمل و مزد، بود کار تو دشوار

از روز نخستین اگرت سنگ گران بود                                                                دور فلکت پست نمی کرد و سبکسار

امروز، سرافرازی دی راهزنی نیست                                                                می باید از امسال سخن راند؛ نه از یار

پروین اعتصامی