بلیط اتوبوس

مغازه دار سر کوچه مان تعریف می کرد: روز گذشته ایستاده بودم و خیابان را نگاه می کردم که ناگهان از جیب فردی که می خواست بلیط اتوبوس بخرد، یک اسکناس 500تومانی افتاد و نفر پشت سری سریع پایش را روی اسکناس قرار داد بطوری که صاحب پول متوجه نشد، اما من که آنها را می دیدم، خیره خیره به صحنه نگاه می کردم. فرد اول مشغول جستجو بود و نگران! نفر دوم وقتی دید که من صحنه را دیده ام و می خواهم به طرف آنها حرکت کنم، پایش را به آرامی برداشت و سریع سوار اتوبوس شد. نفر اول هم پولش را پیدا کرد.

گفتم: جالب است! آیا خداوند و امام زمان علیه السلام هم ما را نمی بینند که اینگونه حق الناس را برمی داریم!! پناه بر خدا!!!