مسلمان باید دشمنان را نیز دعای خیر کند

امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ صفین هنگامی که گروهی از اصحابش را در حال دشنام دادن به لشگر دشمن دید

بیشتر بخوانید