دیوانه واقعی و مجنون حقیقی

جابر بن عبدا… انصاری می گوید: روزی رسول اکرم (ص) پرسیدند: برای چه مردم اجتماع کرده اند؟ عرض شد: گرد

بیشتر بخوانید