هجرت پیامبر(ص)به کمک ابوذر

در شب لیله المبیت، وقتی پیامبر در کیسه ای بر دوش ابوذر بود؛ عده ای از مشرکین، ابوذر غفاری را در آن حال دیدند که بنه ای به دوش دارد؛ از او پرسیدند: بر دوش تو چیست؟ابوذر گفت: پیامبر است. کفار که قبلا احترام گذاشتن ابوذر به پیامبر را دیده بودند، این مطلب را باور نکردند در صورتی که اگر ابوذر دروغ می گفت آنها آن بنه بار را تفتیش می کردند و به این صورت بود که جناب ابوذر پیامبر(ص) را در آن شب از شهر مکه خارج کردند و پیامبر(ص) توانستند به مدینه هجرت کنند.