دیوانه واقعی و مجنون حقیقی

جابر بن عبدا… انصاری می گوید: روزی رسول اکرم (ص) پرسیدند: برای چه مردم اجتماع کرده اند؟ عرض شد: گرد دیوانه مصروعی جمع شده اند. رسول خدا (ص) به مصروع نظر کرد. سپس فرمودند: این شخص دیوانه نیست، آیا به شما بگویم که دیوانه واقعی و مجنون حقیقی کیست؟ عرض کردند: آری یا رسول ا… بگویید. فرمودند: دیوانه حقیقی آن متبختری است (آن که با تکبر راه رود) که از خودپسندی به دامنهای خویش نگاه می کند و پهلوهای خود را با حرکت دوشهای خویش حرکت می دهد؛ چنین شخصی دیوانه واقعی است و این مردی که گردش جمع شده اید، دردمند مبتلایی است.