احترام به یک دیگر

ترافیک سختی بود، سر پیچ از گره ترافیک خلاص شدم و گازش را گرفتم، هنوز دنده را عوض نکرده بودم که راننده ماشین جلوئی که خانم بد حجابی بود بی توجه به ترافیک آهسته و بی احتیاط جلو من پیچید. یک لائی سریع کشیدم و فحش آبداری نثارش کردم؛ سه خیابان بعد پشت چراغ خطر ایستاده بودم که خانم راننده آمد کنار من ایستاد، با ملایمت گفت: آقا اگر بد رانندگی کردم شما چرا فحش دادی؟ آنقدر خجالت کشیدم که جوابی برایش نداشتم.