شخصیت به خود است نه به پدران، ثروت، هنر و علم و…

داریم که از دانش و فهم چیز زیادی بهره نبرده است و از قضای روزگار وضع خوبی هم نداشت؛ دری

بیشتر بخوانید