شخصیت به خود است نه به پدران، ثروت، هنر و علم و…

داریم که از دانش و فهم چیز زیادی بهره نبرده است و از قضای روزگار وضع خوبی هم نداشت؛ دری

بیشتر بخوانید

همنشینی

امام باقرعلیه السلام از جدش امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می فرمایند: همنشینی با افراد شرور (صاحبان صفات بد) بدگمانی به

بیشتر بخوانید