وقت شناسی – بر نامه روزانه

داستان شماره ۱:

برای اطلاع از ارزش یک سال: از دانش آموزی بپرسید که در امتحان پایان سال مردود شده است و به زمین خیره نگاه میکند.

برای اطلاع از ارزش یک ماه: از مادری بپرسید که کودکی نارس و یکماه زودتر بدنیا آورده است.

برای اطلاع از ارزش یک هفته: از سردبیر یک هفته نامه که روز آخر هفته است بپرسید.

برای لطلاع از ارزش یک روز: از کارگری روز مزد بپرسید که 6 فرزند دارد.

برای اطلاع از ارزش یک ساعت: نظر منتظری (مادر منتظر فرزند مدرسه رفته) را بپرسید.

برای اطلاع از ارزش یک دقیقه: نظر کسی را بپرسید که دیر به قطار رسیده است.

برای اطلاع از ارزش یک ثانیه: نظر کسی را بپرسید که از یک حادثه رانندگی مرگبار جان سالم به در برده است.

برای اطلاع از ارزش یک صدم ثانیه: نظر کسی را بپرسید که در مسابقه ی دوی صد متر المپیک دوم شده است.