وضوی پیرمرد

روزی امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام در دوران کودکی پیرمردی را دیدند که وضو میگرفت. آن مرد وضو را به اشتباه میگرفت. آن دو کودک هوشمند دریافتند که باید به شکلی او را از اشتباه بیرون آورند. لحظه ای فکر کردند و نقشه ای کشیدند. آنگاه به نزد او رفته و در مقابل وی درباره وضو گرفتن با هم صحبت نمودند. امام حسن علیه السلام می گفت: وضوی من درست است؛ و امام حسین علیه السلام پاسخ می داد: برادر، وضوی من نیز صحیح می باشد. پس از پیرمرد خواستند تا درباره ی وضوی آنها داوری کند. پیرمرد پس از مشاهده کار آنها دریافت که هر دو کودک کاملا” صحیح وضو می گیرند و این خود او می باشد که در انجام این کار اشتباه دارد. پس به آنها گفت: ای کودکان هوشمند، وضوی شما درست است، من وضو گرفتن را یاد نگرفته بودم که اینک آموختم.