همنشینی

امام باقرعلیه السلام از جدش امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می فرمایند: همنشینی با افراد شرور (صاحبان صفات بد) بدگمانی به نیکان را وارد و همنشینی با نیکان، افراد بدصفت را به خوبان ملحق می کند و همنشینی زشتکاران با نیکان، زشتکاران را به نیکان ملحق می سازد و همنشینی نیکان با بدان، نیکان را به بدان ملحق می سازد. پس هر کس امرش بر شما مشتبه شد و از دینش آگاهی نداشتید، به همنشینانش نگاه کنید، اگر اهل دیانت بودند، او هم بر دین خداست و اگر اهل دیانت نبودند، او نیز بهره ای ندارد. همانا رسول خدا (ص) فرمودند: هر کس ایمان به خدا و روز قیامت دارد، هرگز با هیچ کافری، برادری (و دوستی) نمی کند و با هیچ زشتکاری، همنشین نمی باید. هر کس با کافری برادری (و دوستی) نماید و یا با فاجر و زشتکاری همنشینی کند، خود او نیز کافر و فاجر است.