مَرد بد زبان

جنگ بدر که به پایان رسید پیامبر اکرم صلی الله علی و آله و اصحاب شهدای مسلمان را دفن کردند و سپس کشته‌ شدگان مشرکان را از جمله ابوجهل و عتبه و شیبه و دیگر سران آنها را جهت دفن در جایی جمع کردند درا ین هنگام مردی از مسلمانان که بسیار بد زبان بود نزدیک آمد و خطاب به اجساد مشرکان کرده و شروع به فحاشی و بد زبانی کرد به محض شروع کردن، پیامبر گوشهای خود را گرفت و به شدت وی را از این کار وضع کرد و سپس فرمودند این کلمات تو ذره ای بر عذاب آنان نمی‌افزاید ولی اثری که دارد این است که قلب ما را جریحه دار می نماید و ما از این کلام تو آزرده خاطر می شویم سپس دیگر اینگونه کلام را بر زبان جاری ساز.