محرم نا محرم (نگاه) –[نگاه (حرام – عبادت)]

داستان شماره ۱:

آیا تاکنون حوضی را دیده اید که از چند راه به آن آب وارد شود. حال تصور کنید که یکی از این راهها، بجای آب، گِل وارد حوض کند. بعد از چند دقیقه تمام حوض گل آلود می شود و تمام حوض را کثیف می کند. دل آدمی هم چندین گذرگاه ورودی دارد. دست، چشم، گوش، زبان،…. حال از همه مهمتر در ورودیه دل چشم باشد که از آن به نگاه تعبیر می شود. چشم پیک و فرستاده قلب است و شهر اول فتنه ها و طلیعه قلب می باشد. قلب همچون کاغذ سفیدی است که نظر و نگاه بر این صحیفه، آنچه می خواهیم می نگارد. سرآغاز بسیاری از گناهان، نگاه است. آیا نگاه حد و مرزی دارد؟ پیامبر فرمود: نگاه تیری است از تیرهای شیطان و باز هم ایشان می فرماید: هیچ مسلمانی نیست که در نخستین بار به منظره ای حرام نگاه کند پس چشم خود را فرو بندد و خداوند تعالی برای او عبادت می نویسد که حلاوت و شیرینی آن را در قلب خود بیابد. و همین نگاه است که ما را به گناه و کنار شیطان می برد. ممکن است موجب ثواب باشد و آن وقتی است که به صورت پدر و مادر، قرآن و کعبه نگاه کند. دقت کردید نگاه به کعبه همراه به قرآن، در کنار نگاه به پدر و مادر از روی محبت قرار گرفته است…. ((این برگه جهت ایجاد دیدگاه و مدخل ورودی، به معلم ارایه می شود.))