غناء

ریان بن صلت به حضرت امام رضا علیه السلام گفت: هشام بن ابراهیم از شما نقل می کند که شما رخصت فرموده اید در شنیدن غناء؟! حضرت فرمودند: دروغ می گوید آن زندیق، او از من پرسید و من به او گفتم: شخصی از حضرت امام باقر علیه السلام سؤال نمود از غناء؟ حضرت باقر علیه السلام فرمودند: اگر حق و باطل متمیز شوند (به زبان ساده اگر حق و باطل هر کدام در اطاقی جمع شوند) غناء به کدام اطاق وارد می شود؟ آن شخص گفت: در جمع باطل. فرمودند: درست حکم کردی.