علم موسیقی، از شعب علوم ریاضی

علم موسیقی که از شعب علوم ریاضی محسوب و در صحت آن و آثار واقعیه مترقبه بر آن مانند غمگین کردن و خوشحال نمودن و خندانیدن و به گریه در آوردن و موجب به خفت درآوردن یا سنگین کردن نفس و احیانا خلع و لبس جای شبهه و تردید نیست و لیکن شارع به جهت مفاسدی که بر این علم صحیح مترتب بوده است آنرا تحریم نموده است.