دروغگو

روزی رسول خدا (ص) فرمودند: دیشب در خواب دیدم که مردی نزد من آمد و گفت: برخیز. برخواستم. دو مرد را دیدم که یکی ایستاده و در دست خود چیزی شبیه به عصای آهنین دارد و آنرا بر گوشه دهان مرد دیگری که نشسته است فرو می برد و تا اندازه ای فشار می دهد که تا میان دو شانه اش می رسد.آنگاه بیرون می آورد و در اطراف دیگر دهان او داخل می کند. طرف اول خوب می شود و این قسمت دیگر را هم مانند قبلی پاره می کند.به آن شخص که مرا حرکت داد، گفتم: ” این چه کسی است و برای چه اینطور عذاب می کشد؟”گفت: ” این مرد دروغگوست که در قبر، او را تا روز قیامت این طور کیفر می دهند.”