درس8

صفحهموردتوضیح
8013توضیح داده شود که نزدِ خداوند مراتب و درجاتی وجود دارد.
در قیامت پایینی¬ها درجات بالایی¬ها را نمی¬بینند تا عذاب و حسرت آنها نشود.
8016معنای فقیر واقعی توضیح داده شود و اینکه همه¬ی انسان¬ها هر¬لحظه و هر¬آن محتاج به خداوند هستند بلاتشبیه مانند لامپ و نور و نیاز به کارخانه¬برق.