درس 7

صفحهموردتوضیح
632دقّت شود که «هُم» معنا دارد. یعنی «کافران همان ظالمان هستند.»
637دقّت شود هر گاه بعد از لغت «إن» ، «إلّا» بیاید معنای «نیست» می¬دهد.
6310بچّه¬ها به قرآن رجوع داده شوند.آیه¬ی 15 سوره ی شوری با ترجمه¬ی کامل آن خوانده شود و توضیح داده شود که مسئولیّت اعمال در قیامت بعهده¬ی خودِ¬فرد است و نمی¬توان به دیگران گفت که: (گناه این کار با من)
656دقّت شود با مثال زدن ترجمه¬ی آن روشن شود. (کِتابُها : کتابش)
6713از نظر اخلاقی توضیح داده شود که «مغفرۀ» و «اجرعظیم» چیست ؟ مهم این که خدا می¬فرماید «عظیم» و چه قدر باید عظیم باشد. این لطف الهی که خداوند گناهان را بخشیده و تازه اجر بزرگ هم می¬دهد و تذکّر بالایی