احکام

همواره در ذهن معلمین احکام، نکته ای مورد توجه بوده است. این که چگونه می شود مسائل احکام را به زبان ساده و گویاتر برای نسل جوان که در آستانه ی بلوغ و تشرف به عمل صالح می‌باشند بیان نمود.