خوش اخلاقی – بداخلاقی

داستان شماره ۱:

به پیغمبر اکرم (ص) گفتند که فردی هر روز را روزه می گیرد و شبها را به عبادت مشغول است، اما بد اخلاق است و همسایگان او از زخم زبانها و سوء خلقش در آزار هستند. حضرت رسول (ص) فرمودند: خیری در او نیست و او از اهل جهنم است.