جای پای پدر

هنگامی که ابراهیم خلیل علیه السلام برای دیدار پسرش اسماعیل، از شام به مکه آمد، پسرش در خانه نبود، لذا ابراهیم علیه السلام به سوی شام بازگشت. وقتی اسماعیل از سفر برگشت، همسرش آمدن حضرت ابراهیم علیه السلام را به اسماعیل خبر داد. اسماعیل جای پای پدرش ابراهیم علیه السلام را پیدا کرد و به عنوان احترام پدر، جای پای او را بوسیدند.