اسم مبارک پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم

در این خصوص محدث قمی، به حالت امام صادق علیه السلام در موقع شنیدن نام مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تمسک می جوید و می نویسد: ” و آن جناب کثیر الحدیث و خوش مجالست و کثیر الفواید بود. هرگاه می خواست بگوید: قال رسول ا… صلی الله علیه و آله و سلم رنگش تغییر می کرد. گاهی سبز و گاهی زرد می گشت، به حدی که نمی شناخت او را کسی که می شناخت او را… خوب تأمل کن در حال حضرت صادق علیه السلام که وقت نقل حدیث از آن حضرت چگونه حالش تغییر می کرده با آنکه پسر پیغمبر و پاره تن او است. پس یاد بگیر این را و با نهایت تعظیم و احترام اسم مبارک آن بزرگوار را یاد کن و صلوات بعد از اسم مبارکش بفرست و اگر اسم شریفش را در جایی نوشتی، صلوات را بدون رمز و اشاره بعد از اسم مبارکش بنویس و مانند بعضی محرومان از سعادت به رمز صلی الله علیه و آله و سلم و یا (صلعم) و نحو آن اکتفا مکن بلکه بدون طهارت اسم مبارکش را مگو و ننویس و با همه اینها باز از حضرتش معذرت بخواه که در وظیفه خود نسبت به آن حضرت کوتاهی نموده ای و با زبان عجز و لابه بگو:

هزار مرتبه شویم دهان به مشک و گلاب

هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است