ارزش زمان

برای اطلاع از ارزش یک سال از دانش آموزی بپرسید که در امتحان پایان سال مردود شده است و به زمین خیره نگاه میکند.برای اطلاع از ارزش یک ماه: از مادری بپرسید که کودکی نارس و یکماه زودتر بدنیا آورده است.برای اطلاع از ارزش یک هفته: از سردبیر یک هفته نامه که روز آخر هفته است بپرسید.برای لطلاع از ارزش یک روز: از کارگری روز مزد بپرسید که 6 فرزند دارد.برای اطلاع از ارزش یک ساعت: نظر منتظری (مادر منتظر فرزند مدرسه رفته) را بپرسید.برای اطلاع از ارزش یک دقیقه: نظر کسی را بپرسید که دیر به قطار رسیده است.برای اطلاع از ارزش یک ثانیه: نظر کسی را بپرسید که از یک حادثه رانندگی مرگبار جان سالم به در برده است.