آموزش مفاهیم قرآن جلد 4

نکات آموزشی در تدریس مفاهیم قرآن جلد چهارم

  • تذکّر داده شود که در این جلد، لغات بیشتر شده است و احتیاج به دقّت و تمرین بیشتری داریم.
  • پیشنهاد می­شود هر درسِ این جلد ، در دو جلسه تدریس شود.
  • پیشنهاد می­شود تمرین­هایی که در آن آیات ترجمه می­شوند در کلاس انجام شوند.
  • در تمارینی که باید عبارت عربی ترجمه­ی داده شده را بیابند تمام آیات را ترجمه کنند.
  • در تمارینی که دانش آموزان باید با عبارت قرآنی پاسخ دهند ، ابتدا از حفظ پاسخ دهند سپس آیه را در درس پیدا کرده و یادداشت کنند

جلد 4 درس 1

جلد 4 درس 2

جلد 4 درس 3

جلد 4 درس 4

جلد 4 درس 5

جلد 4 درس 6

جلد 4 درس 7

جلد 4 درس 8