آموزش مفاهیم قرآن جلد 2

نکات آموزشی در تدریس مفاهیم قرآن جلد دوم

  • تذکّر داده شود که در این جلد، لغات بیشتر شده است و احتیاج به دقّت و تمرین بیشتری داریم.
  • پیشنهاد می­شود هر درسِ این جلد ، در دو جلسه تدریس شود.
  • سعی کنیم تمرین­های درسی در کلاس با نظارت مربّی حل و رفع اشکال شود.
  • تحقیقات جدّی گرفته شود و با امتیاز و جایزه همراه باشد.

جلد 2 درس 1

جلد 2 درس 2

جلد 2 درس3

جلد 2 درس 4

جلد 2 درس 5

جلد 2 درس 6

جلد 2 درس 7

جلد 2 درس 8