کلام و سرگرمی – درس چهارم

بوستان (۵ الی ۷ دقیقه)

بصورت سؤال و جواب برای لغات ساده و توضیحی برای لغات جدید از ابتدا تا انتهای کلاس این برگه باید جلوی چشم دانش آموز باشد.       

گلستان (۱۵ دقیقه)


روخوانی آیات یکبار توسط یکی از دانش آموزان (و به تشخیص مربی توسط همه بچه ها)
ترجمه آیات توسط دانش آموزان به کمک مربی
مربی در برخی دروس میتواند کلاس را به دو گروه تقسیم کند و بصورت رقابتی ترجمه  کند (اختیاری است)

گردش (۱۰ الی ۱۳ دقیقه)


به هر دانش آموز یک نوع از انواع گردش داده میشود
در حین انجام گردش باید دو برگه قبلی ( بوستان – گلستان ) داخل کلاس و دور از دید باشند.
در صورت وجود وقت، گردش نوع دیگری به دانش آموزان داده خواهد شد.
در زمانی که گردش نوع دوم انجام میشود، برگه های گردش نوع اول توسط مربی تصحیح میشود.

تذکر اول: امتیاز هر درس بصورت فردی یا گروهی (اختیاری است) در دفتر مربی ثبت خواهد شد. یا بصورت اختیاری چک داده شود.

تذکر دوم: در صورت کمبود وقت، مربی برگه ها را در منزل تصحیح خواهد کرد.
                تذکر سوم: دانش آموزان در منزل با نقاشی کردن برگه ها، امتیاز زیبا سازی از مربی دریافت خواهند کرد.