کلام و سرگرمی – درس پنجم

  • کل لغات درس 1 تا 4 به روش بازی (خانه به خانه) انجام خاهد شد.
  • طرح پشت کارتها هر گروه (دسته 10 تایی) با گروه دیگر متفاوت خواهد بود.
  • 3/2 وقت کلاس به بازی اختصاص خواهد داشت و3/1 آخر گردش های طراحی شده برای درس 5 را انجام میدهند.