کلام و سرگرمی – درس پنجم


کل لغات درس 1 تا 4 به روش بازی (خانه به خانه) انجام خاهد شد.
طرح پشت کارتها هر گروه (دسته 10 تایی) با گروه دیگر متفاوت خواهد بود.
3/2 وقت کلاس به بازی اختصاص خواهد داشت و3/1 آخر گردش های طراحی شده برای درس 5 را انجام میدهند.