کلام و سرگرمی – درس سوم

بوستان (۵ الی ۷ دقیقه)

  • بصورت سؤال و جواب برای لغات ساده و توضیحی برای لغات جدید از ابتدا تا انتهای کلاس این برگه باید جلوی چشم دانش آموز باشد.       

گلستان (۱۵ دقیقه)

  • روخوانی آیات یکبار توسط یکی از دانش آموزان (و به تشخیص مربی توسط همه بچه ها)
  • ترجمه آیات توسط دانش آموزان به کمک مربی
  • مربی در برخی دروس میتواند کلاس را به دو گروه تقسیم کند و بصورت رقابتی ترجمه  کند (اختیاری است)

گردش (۱۰ الی ۱۳ دقیقه)

  • به هر دانش آموز یک نوع از انواع گردش داده میشود
  • در حین انجام گردش باید دو برگه قبلی ( بوستان – گلستان ) داخل کلاس و دور از دید باشند.
  • در صورت وجود وقت، گردش نوع دیگری به دانش آموزان داده خواهد شد.
  • در زمانی که گردش نوع دوم انجام میشود، برگه های گردش نوع اول توسط مربی تصحیح میشود.

تذکر اول: امتیاز هر درس بصورت فردی یا گروهی (اختیاری است) در دفتر مربی ثبت خواهد شد. یا بصورت اختیاری چک داده شود.

تذکر دوم: در صورت کمبود وقت، مربی برگه ها را در منزل تصحیح خواهد کرد.تذکر سوم: دانش آموزان در منزل با نقاشی کردن برگه ها، امتیاز زیبا سازی از مربی دریافت خواهند کرد.