کلام و سرگرمی – درس دهم

الف – بازی یک به چهار


لغات فارسی و عربی در سایز 8/1 A4 و جملات در سایز 2/1 A4 طولی می باشد.
کل لغات مربوط به دروس 1 تا 10 آورده می شود.
نوشته های فارسی به یک رنگ و نوشته های عربی به رنگ دیگر خواهد بود (برای تفکیک عربی و فارسی و عمل جداسازی)
بازی بین دو گروه انجام خواهد شد و مربی به عنوان داور انجام وظیفه خواهد کرد. مربی 2 کلمه عربی نشان میدهد و هر گروه هم 4 ترجمه برای سوال خود می چینند و هم جواب درست سوال گروه مقابل را حدس می زند.
نحوه امتیاز دادن: هر جواب صحیح برای هر گروه یک امتیاز خواهد داشت (جواب درست را در بین 4 گزینه چیدن یک امتیاز و جواب دادن به سوال هم یک امتیاز خواهد داشت.
تعداد فارسی باید 3 برابر عربی ها باشد.
حداقل 20 کلمه فارسی به هر گروه داده خواهد شد
4 دسته 20 عددی کارت مشخص می شود

نمونه کارت های بازی:

تذکر : در بازی (الف) در قسمت جمله ها 2 سری از 3 سری انتخاب خواهد شد (هر سری شامل 10 کارت و یک نوع پشت خواهد بود.)

ب – بازی جورچین (خانه به خانه)


از کارتهای بازی (الف) استفاده خواهد شد و تعداد کارتها برای هر یک سری 20 عدد کارت خواهد بود (10 لغت + 10 معنی)
هر 20 کارت مورد نظر باید پشت آن طرح یکسان داشته باشد.
نحوه امتیاز دادن به: تعداد کارتهای صحیح امتیاز مثبت داده خواهد شد
اولویت در امتیاز دادن با تعداد کارتهای غلط است. هر کس کمتر داشته باشد برنده است.
در مرحله بعد اگر غلط نداشتند یا مساوی بودند تعداد کارتهای درست هرکس بیشتر باشد برنده است.