وقت نماز

مستحب است نماز را در اول وقت آن بخوانیم و درباره­ی آن خیلی سفارش شده است و هرچه به اول وقت نزدیک­تر باشد بهتر است مگر آن که تأخیر آن از جهتی بهتر باشد. مانند این­ که صبر کنیم تا این­که نماز را به جماعت بخوانیم البته اگر وقت نماز وسعت دارد و تکلیف واجب دیگری متوجه ماست که باید فوراً انجام شود واجب است نماز را به تأخیر بیندازیم تا به آن کار بپردازیم مثل پرداخت بدهی، تطهیر مسجد، یادگیری مسائل نماز و امثال آن­ها.

نزدیک اذان صبح سفیده­ ای از طرف مشرق رو به بالا حرکت می­کند که آن را فجر اول یا کاذب می­گویند. هنگامی که آن سفیده پهن شد فجر دوم یا فجر صادق نامیده می­شود که ابتدای وقت نماز صبح است و طلوع خورشید پایان وقتی است که می­توان در آن نماز صبح را به نیت ادا به جا آورد.

وسط روز وقتی سایه اجسام که به کوچک­ترین حد خود رسیده شروع به زیاد شدن می­کند اول وقت مخصوص نماز ظهر است و پس از آن که به اندازه نماز ظهر گذشت وقت مشترک نماز ظهر و نماز عصر آغاز می­شود. البته این دو نماز باید به همین ترتیب خوانده شوند.

غروب خورشید پایان وقت نماز عصر است. و اگر کسی تا 4 رکعت مانده به غروب نماز ظهر را نخوانده باید فقط نماز عصر را به جا آورد و نماز ظهر را بعداً با نیت قضا به جا آورد.

بعد از غروب خورشید رنگ سرخی در سمت مشرق آسمان پیدا می­شود و تقریباً یک ربع تا نیم ساعت بعد از بین می­رود. به نظر اکثر مراجع تقلید هنگام از بین رفتن آن ابتدای وقت مخصوص نماز مغرب است و پس از گذشتن وقت به اندازه 3 رکعت نماز وقت مشترک نماز مغرب و نماز عشاء آغاز می­شود. این دو نماز نیز باید به همین ترتیب خوانده شوند.

نیمه­ی شب انتهای وقت نماز عشا است. که تقریبا 11 ساعت و ربع بعد از ظهر شرعی است. البته کسی که نماز مغرب و عشا را تا نیمه شب نخوانده، به نظر بعضی از مراجع باید تا قبل از اذان صبح، نماز خود را بخواند، البته بدون نیت ادا یا قضا.

دانلود فایل درس