وضو – شستن دست ها

پس از شستن صورت باید دست راست و سپس دست چپ را از تا نک انگشتان به طور کامل بشوییم به صورتی که آب به همه قسمت ها ی آن برسد، شستن دست نیز مانند صورت باید از بالا به پایین شسته شود، ولی اگر قطراتی از آب بی اختیار به سمت آرنج حرکت کند وضو اشکالی ندارد، شستن دستها قبل از وضو مستحب می باشد ولی متأ سفانه بعضی افراد به خاطر اینکه قبلاز وضو مقداری از دستها یا صورتشان را شسته اند، در هنگام وضو فقط بخشی از آنها را می شویند و دقت نمی کنند که برای وضو هر عضوی باید به طور کامل حد اقل یک بار شسته شود، پس از یکبار شستن کامل مرتبه دوم شستن نیز جایز می باشد اما دفعه سوم حرام است البته شستن کامل در هر نوبت می تواند با چند مشت آب صورت گیرد.

دانلود فایل درس