واجبات نماز

درس شانزدهم: واجبات نماز

نماز با گفتن “الله اکبر” آغاز می­شود و با سلام به پایان می­رسد. آنچه در نماز انجام می­شود یا واجب است یا مستحب. واجبات نماز 11 چیز است که برخی رکن و برخی غیر رکن هستند. ارکان نماز یا همان اجزای اساسی آن عبارتند از: نیت، قیام، تکبیره الاحرام، رکوع و دو سجده که اگر هر یک از این اجزا را حتی از روی فراموشی کم یا زیاد کنیم نماز باطل می­شود. ولی بقیه واجبات نماز که غیر رکن نامیده می­شوند گرچه انجام آنها لازم است در صورتی که از روی فراموشی کم و زیاد شوند به نماز ضرری نمی­رسانند.

واجبات غیر رکن عبارتند از: قرائت، ذکر، تشهد، سلام، ترتیب و موالات.

دانلود فایل درس