پیداکردن مهره ها

  • محمدوده سنی: 9 تا 12 سال
  • نوع بازی: انفرادی/ گروهی
  • تعدادبازیکنان : 2 تا 10 نفر
  • وسایل مورد نیاز : مهره و نخ، چشم بند یا دستمال تمیز و ظرف کوچک

در این بازی بازیکنان با چشم بسته مهره هایی را که دارای شکل و اندازه های مختلف هستند، طبق دستور العمل مربی نخ می کنند.

از بازیکنان بخواهید  دور تا دور ظرف  مهره ها بنشینند . به آنها بگویید در ظرفی که که در وسط حلقه ی آنها قرار دارد چند نوع مهره وجود دارد . ( به تعداد اشاره کنید مثلا سه نوع مهره). بازیکنان باید همه ی انواع مهره ای موجود را یک بار لمس کنند .سپس نخ های خود را دست بگیرند .در این زمان می توانید چشم همه ی آنها را ببندید.با اعلام شروع بازی هر بازیکن باید مهره ها را به نخ بکشد و تا وقتی همه ی مهره ها تفاوت را یک بار به نخ نکشیده هیچ مهره ای تکراری برندارد.مثلا اگر سه نوع مهره در اندازه های کوچک و بزرگ و متوسط دارید، بازیکن باید یک مهره کوچک یک مهره بزرگ و یک مهره متوسط به نخ بکشد سپس می تواند دوباره مثلا مهره بزرگ را به نخ بکشد، اما اگر فقط مهره ی کوچک و بزرگ را به نخ کشیده بود نمی تواند قبل از به نخ کشیدن مهره ی متوسط مهره ی دیگر را به نخ بکشد.بازی به همین صورت ادامه می یابد تا اینکه اولین بازیکن تعداد از قبل مشخصی از مهره را (مثلا 9 مهره) با همین ترتیب به نخ بکشد.دراین زمان بازی به پایان می رسد و مس تواند تعداد مهره هایی را که هر فرد به طور درست به نخ کشیده است را بشمارید و امتیاز امتیاز هر فرد را مشخص کنید…