مسخره کردن – لقب زشت – طعنه

داستان شماره ۱:

کریم شیره ای، دلقک مشهور دربار ناصرالدین شاه را بعد از مرگ در خواب دیدند. سؤال کردند: چه خبر؟ گفت: هرآنچه ما در دنیا شوخی کردیم (یا به شوخی گرفتیم) اینجا جدی گرفته ایم.