مسائل تیمم

تیمم بر خاک، ریگ، کلوخ، گِل پخته مثل آجر و کوزه، سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ مرمر و سایر سنگ ها صحیح است. ولی اگر با خاک و ریگ چیزی مانند کاه که تیمم به آن باطل است مخلوط شود، نمی­توان با آن تیمم کرد.

البته اگر آن چیز به قدری کم باشد که به حساب نیاید تیمم با آن خاک و ریگ صحیح است.

هر چیزی که به آن تیمم می­کنیم باید پاک بوده، غصبی نباشد.>

اگر مقدار کمی از پیشانی و پشت دست­ها را هم مسح نکنیم، تیمم باطل است.>

مثلا مسح نشدن هریک از انگشتان موجب می­شود تیمم صحیح نباشد. بنابر این انسان باید برای تیمم انگشتر را از دست بیرون آورد و اگر در پیشانی یا انگشتان یا کف دست­ها مانعی باشد، مثلا چیزی به آن­ها چسبیده باشد باید قبل از تیمم برطرف شود.

اگر بعد از مسح دست چپ شک کنیم که آیا درست تیمم کرده ایم یا نه، تیمم صحیح است. اگر به خاطر نداشتن آب یا عذر دیگری تیمم کنیم بعد از برطرف شدن همان عذر تیمم باطل می­شود.

دانلود فایل درس