قرائت

درس هجدهم: قرائت

واجب است در رکعت اول و دوم نمازهای روزانه سوره حمد و پس از آن یک سوره کامل دیگر را قرائت کنیم و در رکعت سوم و چهارم سه مرتبه تسبیحات اربعه “سبحان الله و الحمدلله و لااله الله و الله اکبر” یا سوره حمد را بدون سوره­ای دیگر بخوانیم. البته به فتوای بسیاری ازمراجع تقلید یک­­بار تسبیحات نیز کافی است.

لازم است که نماز را به عربی صحیح بخوانیم حتی اگر یک حرف را اشتباه بگوییم نماز باطل می­شود. بنابراین واجب است تلفظ صحیح نماز را یاد بگیریم. البته اگر کلمه­ای را صحیح می­دانستیم و بعداً­ بفهمیم غلط بوده طبق فتوای برخی از مراجع لازم نیست نماز را دوباره بخوانیم.

در نماز ظهر و عصر باید حمد و سوره را آهسته بخوانیم ولی در نماز صبح، مغرب و عشاء مردها باید تمام حمد و سوره را بلند بخوانند و خانم­ها می­توانند آهسته یا بلند قرائت کنند. البته به فتوای اکثر مراجع در صورتی که نامحرم صدای خانمی را می­شنود احتیاط واجب است که نماز را آهسته بخواند. همچنین تسبیحات اربعه رکعت سوم و چهارم یا سوره حمدی که بجای آنها خوانده می­شود باید کلاً آهسته خوانده شوند. اگردر جایی که باید نماز را بلند بخوانیم عمداً آهسته قرائت کنیم نمازمان باطل می­شود. ولی اگر سهوا یا به خاطر ندانستن مسئله این کار را انجام دادیم، اشکالی ندارد.

 اگر سوره­ای را حفظ نیستیم می­توانیم از روی قرآن نیز بخوانیم. در تنگی وقت یا در حالی که ناچاریم نماز را زود تمام کنیم، نباید سوره را بخوانیم. مستحب است درهمه­ی نمازها در رکعت اول سوره قدر و در رکعت دوم سوره توحید خوانده شود. همچنین مستحب است پس از پایان سوره حمد بگوییم “الحمد الله رب العالمین”.

دانلود فایل درس