فروشگاه پودر

  • محمدوده سنی: 5 تا 12 سال
  • نوع بازی: انفرادی/ گروهی
  • تعدادبازیکنان : 2 تا 10 نفر
  • وسایل مورد نیاز : خوراکی های مختلفی که قابلیت پودر شدن دارند، آسیاب برقی، نمکدان، لیست شماره گذاری شده پودرها، برچسب کاغذی کوچک و مداد یا خودکار