غسل دبستان

غسل بر دو گونه است :

غسل ترتیبی: سر و گردن + طرف راست +طرف چپ= شستن آنچه عرفی باطن شمرده می شود توی گوش و بینی واجب نیست مثال آب رنگی که دکتر افتخار بیان می کند

غسل ارتماسی : دفعتاً در آب برود که به یکباره آب سرتاسر بدن را فرا بگیرد.

پاک بودن تمام بدن قبل از غسل لازم نیست

جنب از حرام غسل بهتر است با آب سرد باشد

مانع باید برطرف شود شستن موهای بلند لازم نیست عضوهای میانه بدن باید با هر دو طرف شسته شود تا مطمئن شود که هر دو طرف کامل شسته شده است.