شکیات نماز

درس بیست و ششم: شکیات نماز

بعضی وقت­ها بر اثر غفلت یا فراموشی در اجزاء و رکعات و یا حتی در خواندن اصل نماز شک می­کنیم. هریک از این موارد احکام مخصوصی دارد که در این درس به بیان آن­ها می­پردازیم. قبل از ورود به اقسام شک­های نماز، یادآور می­شویم که اگر در نماز شک کردیم، باید کمی صبر کرده و فکر کنیم تا شاید به یک طرف از شک، گمان بیشتر یا یقین پیدا کنیم و الا باید طبق این دستورات عمل کنیم:

شک در اجزای نماز: اگر شک کنیم که یکی از اجزای نماز را انجام داده ­ایم یا نه، در صورتی که جزء بعدی را شروع کرده باشیم، به شک اعتنا نمی­کنیم و نماز را ادامه می دهیم. ولی اگر هنوز جزء بعدی را شروع نکرده­ ایم، باید آن را انجام دهیم. مثلاً اگر بعد از سجده و قبل از شروع تشهد، شک کنیم که یک سجده به جا آورده ­ایم یا دو سجده، باید یک سجده دیگر انجام دهیم.

شک در رکعات نماز: اگر در تعداد رکعات نمازهای دو رکعتی و سه رکعتی مثل نماز صبح، نماز مسافر یا نماز مغرب شک کنیم و یا این­که ندانیم چند رکعت خوانده ایم، نماز باطل می­شود. شک بین یک رکعت و بیشتر از آن نیز از شک­هایی است که نماز را باطل می­کند. شک در تعداد رکعات نماز، فقط در نمازهای چهار رکعتی صحیح می­باشد؛ که به چند مورد از آن­ها که بیشتر از بقیه اتفاق می ­افتد، اشاره می­کنیم:

اگر در نماز چهار رکعتی بعد از سجده دوم شک کنیم که در رکعت دوم هستیم یا سوم، بنا را بر این می­گذاریم که سه رکعت خوانده­ ایم؛ سپس رکعت چهارم را می­خوانیم و بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده و یا دورکعت نشسته به جا می­ آوریم. خواندن نماز احتیاط برای رفع کمبود احتمالی نماز است. بنابراین در شک بین سه و چهار که احتمال می­دهیم یک رکعت از نماز را نخوانده­ ایم، باید یک رکعت نماز احتیاط بخوانیم ولی در شک بین دو و چهار دو رکعت نماز احتیاط لازم می­باشد. برای خواندن نماز احتیاط بعد از سلام نماز بدون انجام دادن کاری که نماز را باطل می­کند برمی­ خیزیم و به نیت نماز احتیاط بدون اذان و اقامه یا به زبان آوردن نیت تکبیر می­گوییم. سپس یک حمد بدون سوره به صورت آهسته قرائت می­کنیم. بعد به رکوع و سجود می­رویم و در صورتی که نماز احتیاطمان یک رکعتی است با تشهد و سلام نماز را به پایان می­بریم. در مواردی که یک رکعت نماز احتیاط واجب شده است می­توانیم به جای آن دو رکعت نشسته به جا آوریم.

          شک­هایی که نباید به آنها اعتنا نمود: اگر بعد از تمام شدن وقت نماز در اجزاء یا رکعات و یا حتّی در اصل خواندن یا صحیح خواندن نماز شک کنیم به شک خود اعتنا نمی کنیم. کثیرالشک به کسی گفته می­شود که زیاد شک می­کند؛ مثلاٌ در یک نماز سه بار شک می­کند. یا در سه نماز پشت سر هم مثل نماز صبح، ظهر و عصر شک کرده است. اگر چنین شخصی در رکعات نمازش شک کرد، در صورتی که طرف بیشتر نماز را باطل نمی­کند، بنا را بر آن می­گذارد و الا بنا را برکمتر می­گذارد. بنابر این هم در شک بین سه و چهار و هم درشک بین چهار وپنج، بنا می­گذارد که چهاررکعت خوانده و نماز احتیاط هم لازم نیست. اگر کسی در رکعات نماز مستحبی شک کند بنا را بر بیشتر می­گذارد؛ مگر آن که احتمال بیشتر باطل کننده نماز باشد، که در این صورت بنا را بر کمتر می­گذارد. در نماز جماعت اگر امام جماعت درموردی شک کند ولی مأموم در همان مورد شکی نداشته باشد یا بلعکس، هریک باید با اعتماد به دیگری که شک ندارد، نمازش را ادامه دهد. هرگاه بعد از سلام دادن نماز در انجام دادن یا ندادن یکی از اجزا یا در تعداد رکعات نماز شک کنیم، نباید به شکمان اعتنا کنیم؛ به شرط آن که دو طرف شکمان باطل نباشد. مثل شک بین سه و پنج در نماز چهار رکعتی که هر طرف آن را بگیریم نماز باطل است.

دانلود فایل درس