شرایط وضو

برای انجام یک وضو صحیح باید شرایطی را در نظر داشت و آنها را رعایت کرد، آبی که با آن وضو می گیریم باید پاک  باشد، و همچنین وضو با آب مضاف یا  غصبی مانند آبی که وقف افراد خاص می باشد باطل است، حتی اگر نمی دانستیم که آب نجس و یا مضاف می باشد وضو و یا نمازی که با آن خوانده می شود باطل است،ظرفی که آب وضو در آن قرار دارد باید مباح باشد یعنی اجازه استفاده از آن را داشته باشیم، همچنین نباید ظرف آب وضو از جنس طلا یا نقره باشد. از شرایط اعضای وضو یکی این است که پاک باشند، ولی اگر عضوی که شستند یا مسح آن تمام شده نجس شود وضو صحیح است، ولی باید توجه داشته باشیم که برای نماز باید کل بدن پاک باشد،همچنین اگر جایی غیر از اعضای وضو نجس باشد  می توان وضو گرفت، یکی دیگر از شرایط وضو این است که مانعی از رسیدن آب وجود نداشته باشد، پس هر چیزی که به عنوان مانع حساب شود مانند خطوط ماژیک و خودکار به صورتی که دارای جرم باشد، خمیر، گچ، روغن،قیر، گل و… باید قبل از وضو بر طرف شود، البته خال کوبی و رنگ سفیدی که پس از گچ کاری و مانند آن که روی دست می ماند مانع به حساب نمی آید و اشکالی ندارد در صورتی که بعد از وضو و حتی بعد از نماز متوجه شویم که عضوی از اعضای وضو نجس بوده و یا مانعی در آنها وجود داشته است وضو و نمازمان باطل است و باید پس از آب کشیدن یا بر طرف کردن مانع دوباره وضو گرفته نماز بخوانیم شخصی که وضو می گیرد باید با قصد قربت و اطاعت از دستورات خداوند وضو بگیرد، پس اگر به قصد ریا، تفریح یا خنک شدن وضو بگیریم وضویمان باطل است، البته لازم نیست نیت حتما با زبان گفته شود بلکه همین که قلبا قصد قربت می کنیم کافی است، کسی که می تواند خودش وضو بگیرد نباید از کسی کمک بگیرد، از شرایط کیفیت وضو این است که در آن ترتیب را رعایت کنیم یعنی شستن ها و مسح ها را به ترتیب گفته شده انجام دهیم بنابر این اگر ترتیب اعمال به هم بخورد وضو باطل می شود، مگر اینکه دوباره از جایی که ترتیب  به هم خورده وضو را ادامه دهیم، موالات نیز باید رعایت شود یعنی در بین اعمال وضو فاصله ای ایجاد نشود که سبب شود رطوبت عضو به قدری خشک شود، یا طبق فتوای برخی از مراجع معظم تقلید انسان را از حالت وضو خارج کند، بنابراین اگر کسی بین اعمال وضو راه برود بطری که بگویند در حال وضو ست وضوی او اشکالی ندارد، همچنین اگر رطوبت وضو بخاطر گرمای شدید هوا خشک شود موالات به هم نخورده است. همچنین شرط دیگر شخص وضو گیرنده این است که آب برای او ضرر نداشته باشد بنابراین اگر مثلا استفاده از آب گرم برایش ضرر ندارد با آن وضو می گیرد و اگر کلا استفاده آب برایش ضرر دارد باید تیمم کند وچنانچه وضو بگیرد وضو یش باطل می باشد، آخرین شرط این است که وقت کافی برای وضو و نماز داشته باشیم پس اگر متاسفانه نماز به قدری دیر شد که اگر وضو بگیریم تمام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می شود باید تیمم کنیم.

دانلود فایل درس