سی دی صدا

  • محدوده سنی: 8 تا 12 سال
  • نوع بازی: انفرادی/ گروهی
  • تعدادبازیکنان : محدودیتی ندارد
  • وسایل مورد نیاز : سی دی های کاغذی و مداد

بازیکنان با استفاده از یک سی دی کاغذی و نوشتن صداهایی که می شنوند در اندازه ی کوچک و بزرگ صداها را ضبط و سپس در کلاس پخش می کنند.

با بازیکنان به حیاط بروید. از آنها بخواهید در سکوت کامل در اطراف حیاط قدم بزنند و همه ی صداهایی را که می شنوند روی سی دی شان بریزند. آنها باید صداهایی را که از همان نزدیکی می شنوند و بلند تر است را با مداد رنگی وصداهایی را که از دور دست تر می شنوند و آرام تر است با مداد معمولی روی سی دی یادداشت کنند بعد از 5 تا10 دقیقه به کلاس برگردید و از بازیکنان بخواهید صدایی را که روی سی دی نوشته اند برای بقیه پخش کنند. به این ترتیب هر کس باید سعی کند صداهایی را که شنیده است به همان صورت که شنیده است تکرار کند طوری که انگار دارد صداهایی را که ضبط کرده است پخش میکند . کسی که بیشترین تعداد صداها را یادداشت کرده باشد و بتواند همه ی این صداها تقلید کند برنده است.