سرزمین علامت ها – درس یازدهم

طرح درس

دادن امتیاز به برگه های رنگ آمیزی شده جلسه گذشته.
نوشتن جمله “هم تفکیک می کنیم و هم می خوانیم” روی وایت برد، و توضیح کامل اینکه به همراه نمایش فیلم کلمات را تفکیک کرده و می خوانیم.
نمایش فیلم درس یازدهم (همراهی مربی با دانش آموزان و خواندن لغات نمایش داده شده)
توزیع برگه های درس یازدهم و خواندن چند مثال به صورت تفکیکی به کمک مربی و تکرار آن توسط همه دانش آموزان.
خواندن تمرین درس توسط تک تک دانش آموزان و تکرار آن توسط همه و امتیاز دادن به آنها.
تکمیل دفتر گزارش هفتگی.
تکمیل فرم درخواست ملزومات جلسه آینده و ارائه آن به دفتر.

فیلم درس