سرزمین علامت ها – درس یازدهم

طرح درس

  • دادن امتیاز به برگه های رنگ آمیزی شده جلسه گذشته.
  • نوشتن جمله “هم تفکیک می کنیم و هم می خوانیم” روی وایت برد، و توضیح کامل اینکه به همراه نمایش فیلم کلمات را تفکیک کرده و می خوانیم.
  • نمایش فیلم درس یازدهم (همراهی مربی با دانش آموزان و خواندن لغات نمایش داده شده)
  • توزیع برگه های درس یازدهم و خواندن چند مثال به صورت تفکیکی به کمک مربی و تکرار آن توسط همه دانش آموزان.
  • خواندن تمرین درس توسط تک تک دانش آموزان و تکرار آن توسط همه و امتیاز دادن به آنها.
  • تکمیل دفتر گزارش هفتگی.
  • تکمیل فرم درخواست ملزومات جلسه آینده و ارائه آن به دفتر.

فیلم درس