سرزمین علامت ها – درس پنجم

طرح درس

 • دادن امتیاز به برگه های رنگ آمیزی شده جلسه گذشته طبق جدول امتیازات.
 • نمایش فیلم درس این جلسه (همراهی مربی با دانش آموزان، پاسخ ندادن به سوالات هنگام فیلم، سکوت).
 • نوشتن جمله “هرگز نمی خوانیم و فقط تفکیک می کنیم” روی تخته وایت برد.
 • نوشتن حرکات خوانده شده در جلسه های قبل.
 • نصب تابلوهای درس این جلسه روی تخته وایت برد.
 • حل یک مثال بر روی تخته وایت برد برای هر تابلو.
 • توزیع برگه جلد و تمرین های این جلسه به صورت برگ به برگ.
 • تذکر نوشتن نام بالای هر برگه.
 • دادن امتیاز به حل تمارین برای هر برگه طبق جدول امتیاز.
 • بازگرداندن برگه ها به دانش آموزان جهت رنگ آمیزی در منزل و تذکر امتیاز برای رنگ آمیزی.
 • تکمیل دفتر گزارش هفتگی و تکمیل فرم درخواست ملزومات جلسه آینده و ارائه آن به دفتر.

فیلم درس