سرزمین علامت ها – درس ششم

طرح درس


دادن امتیاز به برگه های رنگ آمیزی شده جلسه گذشته طبق جدول امتیازات.
نمایش فیلم درس این جلسه (همراهی مربی با دانش آموزان، پاسخ ندادن به سوالات هنگام فیلم، سکوت).
نوشتن جمله “هرگز نمی خوانیم و فقط تفکیک می کنیم” روی تخته وایت برد.
نوشتن حرکات خوانده شده در جلسه های قبل.
نصب تابلوهای درس این جلسه روی تخته وایت برد.
حل یک مثال بر روی تخته وایت برد برای هر تابلو.
توزیع برگه جلد و تمرین های این جلسه به صورت برگ به برگ.
تذکر نوشتن نام بالای هر برگه.
دادن امتیاز به حل تمارین برای هر برگه طبق جدول امتیاز.
بازگرداندن برگه ها به دانش آموزان جهت رنگ آمیزی در منزل و تذکر امتیاز برای رنگ آمیزی.
تکمیل دفتر گزارش هفتگی و تکمیل فرم درخواست ملزومات جلسه آینده و ارائه آن به دفتر.

فیلم درس