سرزمین علامت ها – درس سیزدهم

طرح درس

  • دادن امتیاز به برگه های رنگ آمیزی شده جلسه گذشته.
  • توزیع برگه جملات درس کلام و سرگرمی و خواندن چند تمرین از آنها به صورت پیوسته خوانی و آرام به کمک مربی و تکرار آن توسط همه دانش آموزان
  • خواندن جملات درس توسط تک تک دانش آموزان و امتیاز دادن.
  • تکمیل دفتر گزارش هفتگی (شامل کارهای انجام شده و امتیازات اخذ شده دانش آموزان و پیشنهادات)