سرزمین علامت ها – درس دوازدهم

طرح درس

دادن امتیاز به برگه های رنگ آمیزی شده جلسه گذشته.
توضیح در مورد درس دوزادهم و اینکه از این به بعد آیات قرآن را شنیده و سپس به صورت تفکیکی میخوانیم. بعد از دیدن فیلم هر قسمت را با همان سرعت قاری تکرار می کنیم.
نمایش فیلم درس دوازدهم (همراهی مربی با دانش آموزان و خواندن آیات)
توزیع برگه آیات سوره حشر و صف و خواندن چند آیه به صورت پیوسته خوانی و آرام به کمک مربی و تکرار آن توسط همه دانش آموزان.
خواندن آیات درس توسط تک تک دانش آموزان و امتیاز دادن.
تکمیل دفتر گزارش هفتگی (شامل کارهای انجام شده و امتیازات اخذ شده دانش آموزان و پیشنهادات)
تکمیل فرم درخواست ملزومات جلسه آینده و ارائه آن به دفتر.

فیلم درس