سرزمین علامت ها – درس اول

طرح درس

توضیحات مربی راجع به اینکه فیلم توسط دوستان ما تهیه شده و به طور خلاصه در تلویزیون نمایش داده شده است و روش ما با تلویزیون تفاوت دارد.

پیگیری نقاشی طرح جلد و پشت جلد و دادن امتیاز به آنها طبق جدول امتیاز.امتیاز: هر معلم در ابتدای ترم دسته چک امتیازی از دفتر تحویل گرفته که بر اساس جدول امتیاز از آن استفاده مینماید.جدول امتیاز: این جدول حاوی بارم امتیازات برای هر بخش و برای هر فرد و… می باشد، که مربیان می بایست مطابق با آن عمل نمایند.

نمایش فیلم درس اول (همراهی مربی با دانش آموزان در دیدن فیلم، پاسخ ندادن به سوالات هنگام فیلم، سکوت)فیلم: هر درس تفکیک دارای یک فیلم آموزشی حدوداً 20 دقیقه ای می باشد. در هر درس ضمن اتفاقاتی که برای نخودی و دوستانش رخ می دهد قاعده ای جدید که برای خواندن صحیح قرآن لازم است به دانش آموزان آموزش داده می شود.

نوشتن جمله “هرگز نمی خوانیم و فقط تفکیک می کنیم” روی تخته وایت برد. یا نصب تابلو خواندن ممنوع.

فیلم درس اول