سرزمین علامت ها – درس اول

طرح درس

 • توضیحات مربی راجع به اینکه فیلم توسط دوستان ما تهیه شده و به طور خلاصه در تلویزیون نمایش داده شده است و روش ما با تلویزیون تفاوت دارد.
 • پیگیری نقاشی طرح جلد و پشت جلد و دادن امتیاز به آنها طبق جدول امتیاز.
  • امتیاز: هر معلم در ابتدای ترم دسته چک امتیازی از دفتر تحویل گرفته که بر اساس جدول امتیاز از آن استفاده مینماید.
   • جدول امتیاز: این جدول حاوی بارم امتیازات برای هر بخش و برای هر فرد و… می باشد، که مربیان می بایست مطابق با آن عمل نمایند.
 • نمایش فیلم درس اول (همراهی مربی با دانش آموزان در دیدن فیلم، پاسخ ندادن به سوالات هنگام فیلم، سکوت)
  • فیلم: هر درس تفکیک دارای یک فیلم آموزشی حدوداً 20 دقیقه ای می باشد. در هر درس ضمن اتفاقاتی که برای نخودی و دوستانش رخ می دهد قاعده ای جدید که برای خواندن صحیح قرآن لازم است به دانش آموزان آموزش داده می شود.
 • نوشتن جمله “هرگز نمی خوانیم و فقط تفکیک می کنیم” روی تخته وایت برد. یا نصب تابلو خواندن ممنوع.

فیلم درس اول