سرزمین علامت ها – جلسه اول

طرح درس

مقدمه:بعد از آشنایی مربی با دانش آموزان طی چند جلسه، در اولین جلسه درس قرآن نکات زیر حائز اهمیت می‌باشد:

هم سطح کردن دانش آموزان: این کار باعث شناسایی دانش آموزان ضعیف و قوی و سطح بندی آنان شده و همچنین برای آشنایی با توانایی بیانی دانش آموزان می شود.همسطح کردن: این کار به معنی مرور تمامی حرکات برای کلیه حروف عربی توسط دانش آموزان می باشد.

توزیع کلاسور: توزیع کلاسور و توجیه دانش آموزان در مورد نحوه استفاده، نگهداری، به همراه داشتن آن در همه جلسات.کلاسور: کلاسور قطع A5 به عنوان استاندارد برای کلیه دانش آموزان راهنمایی تعیین شده است.

توزیع برگه ها:  توزیع برگه رو و پشت جلد کلاسور و توضیح معنای لغت مشکوه به صورت مسابقه برای جلسه آینده. مشکوه: این کلمه از کلمات قرآنی است و به معنای چراغ روشن. دانش آموزان باید سوره، آیه و معنی این کلمه را از قرآن بیابند.

نمونه پشت جلد کلاسور مشکوه:

تذکر اول: توضیح در مورد رنگ آمیزی برگه ها و داشتن امتیاز برای برگه های تمیز و زیبا.

تذکر دوم: تذکر به همراه داشتن مداد سیاه و مداد پاک کن.

تذکر سوم: نمونه جلد و پشت جلد در ابعاد اصلی در ضمیمه موجود است.