زیبا خوانی – وقف

طرح درس

این درس دارای چهار بخش با چهار لگوی متفاوت است که نحوه آموزش آن به قرار زیر میباشد:

توضیح: هرگاه حرف وقف دارای یکی از پنج حرکت ـَـِـُـٍـٌـ باشد، در هنگام وقف، حرکتش به ـْـ (سکون) تبدیل می شود. برای هر حرکت 3 کلمه بصورت لگو آماده شده است.

توضیح: هرگاه حرف وقف دارای حرکت ــًـ باشد، در هنگام وقف این حرکت تبدیل به «ـــ» می شود. به همین سبب این تنوین «ــًـ» معمولا با یک الف همراه است. برای این حرکت 2 کلمه بصورت لگو آماده شده است.

توضیح: هرگاه حرف وقف دارای چهار حرکت «ــْـ – ا – ای – اوُ» باشد، در هنگام وقف تغییری نمی کنند. برای هر حرکت 2 کلمه بصورت لگو آماده شده است.

توضیح: هرگاه حرف وقف « ه »  (تاء گرد) باشد، در هنگام وقف، تبدیل به «ه» (هاء) شده و حرکتش نیز تبدیل به سکون می شود. برای این حرف نیز 3 کلمه بصورت لگو آماده شده است.